Tvorba vodních prvků

Tvorba vodních prvků2021-02-19T10:37:04+01:00

Tvorba vodních prvků

Zadržení vody v krajině a vytvoření biotopu pro mokřadní druhy rostlin a živočichů – dva hlavní cíle, proč se mokřadům věnujeme. První tůně jsme vytvořili v přírodní rezervaci Podlesí již v roce 1994. Od té doby jsme na Podblanicku obnovili či vytvořili na tři sta tůní a mokřadů. Vracíme vodu nejen na pozemky, které vlastníme či obhospodařujeme, ale spolupracujeme na obnově vodního režimu krajiny s obcemi, vlastníky a hospodařícími subjekty. Usilujeme o zrušení zbytečných odvodnění a odvodňovacích příkopů, obnovu pramenišť a studánek, revitalizaci napřímených toků, nebo o jejich ponechání přirozené renaturaci. Opatření, která se nám podařilo iniciovat, jsou často uváděna jako vzorová.

Nabízíme:

  • Údržbu rybníku, zarybnění, poradenský servis pro extenzivní chov ryb.
  • Výsadbu a opravu břehových porostů včetně ozelenění hrází (výsadba soliter, zatravnění).
  • Odstraňování přestárlých porostů nepůvodních dřevin hlavně topolů s cílem posílit rozvoj původního stromového a keřového patra.
  • Následnou údržbu – zálivka, oprava zálivkových mís, odstraňování ochran a kotvení, výchovné řezy v průběhu růstu dřevin.
  • Výsadbu vrbových řízků z původních druhů keřových vrb.
Přejít nahoru